بیا آخرین شاهکارت را ببین

مجسمه ای با چشمانی باز

خیره به دوردست

شاید شرق شاید غرب

مبهوت یک شکست

مغلوب یک اتفاق

مصلوب یک عشق

مفعول یک تاوان

خرده هایش را باد دارد می برد....

/ 2 نظر / 21 بازدید