یا وصی الحسن

آغاز امامت گل سر سبد هستی حضرت حجة بن الحسن بر منتظرینش مبارک.

/ 14 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نیم وجبی

آزاده عزیزم میشه بگی روز تاج گذاریِ امام زمان کی هست؟ من بلد نیستم

سرمه

عادتم داده خیال توکه یادم باشد یاد من هم نکنی باز به یادت باشم!

سمانه

بر شما هم مــــــــــبــــــــا رکــــــــــــــــــ[گل][گل]

mohammadtehrani

اللهی آمین تبرییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییک[گل]

چهار دیواری خودم

حْآلْآ آنْقَـפْر غَريْبِـﮧ آيــْґ ڪِـﮧاِنْگـآر هِزآر سآلــِ نُورْﮮ فْآصِلِــﮧ هَستــْ بِيـטּ چِشمْـﮩآيِمآטּ وَ פَستْـ ﮩآيِمْآטּ وَ تَنـ ﮩآيِمْآטּ وَ ڪَـґ ڪَـ ґ فَرْآمُوشْ خوآهَـґ ڪَرْפ رَنْگــِ چِشْمـﮩآيَـتــْ رآ פَرْ آטּ هَــґ آغُوْشـﮯِ صُبْحِ تْآبِسْتآטּ وَ تُوْ فَرآمُوشْ خوآهـْﮯ ڪَرפ "مَرْآ " وَخَطْــ خوآهــﮯ زَפْ آيْـטּ פُوْ مْآه رْآ وَ خوْآهْـﮯ رَفْتـــْ بِــﮧ جْآيــﮯ פُورْ آزْ مَـטּ آمّآ بِــﮧ يْآפْ خوآهَــґ פْآشتــْ" تُؤ رْآ " פَرْ تَمْآґ نِشْآنِـﮧ هْآ وَ رَنْگـــِ سِفيْـפ وَ بُغْضــﮯ ڪِـﮧ گَلُوْيَــґ رْآ خوْآهَـפ فُشُرْפْ حَتـْـﮯ…بْآ آيْـטּ فْآصِلِــﮧﮮ نُورْﮮ وَפَسْتْْــ هآيْـﮯ ڪِــﮧ פْيْـگَرْ وُجُوْפ نَخوْآهَنْـפ פْآشتــْْ تْآ مَــטּ بَرْ سَرْ آنْگُشْتْآنَشْــ بُوســِﮧ بِزَنَــ